Nyereményjáték Szabályzat

 

I. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE:

A játék elnevezése: „Nyerj egyedi kisállat portrét” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője: MiwaJewels Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, a továbbiakban: Szervező.

A játék meghatározása: Szervező nyereményjátékot hirdet, lebonyolítja a nyereménysorsolást és kihirdeti a nyertest a https://www.instagram.com/Krafido címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Instagram), véletlenszerűen kiválasztott rajongók között.

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes, és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

II. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉK IDŐTARTAMA:

A játék 2022.01.02-én kezdődik és 2022.01.16-ig tart. A sorsolás és eredményhirdetés időpontja: 2022.01.17.

IV. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL TÁRGYI FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, II. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki rendelkezik saját Instagram felhasználói fiókkal, amennyiben személye annak alapján azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

V. A JÁTÉKRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Követés” („Follow”) és/vagy „Tetszik” („Like”) kapcsolatot alakít ki a Szervező Instagram oldalával. További feltétel, hogy a Játékos a Szervező nyereményjátékra felhívó posztja alatt kommentben megjelöli 2 barátja, ismerőse Instagram profilját.

VI. NYEREMÉNY:

A nyeremény 1db szabadon választható egyedi kisállat portré fekete vagy fehér keretben (21×30 cm-es méret), melyet a Szervező ingyenesen kiszállít egy megadott címre. A választható kisállat portrék ezen az oldalon találhatóak.

VII. SORSOLÁSOK IDEJE ÉS A NYERTES ÉRTESÍTÉSE:

A sorsolás időpontja 2022.01.17. A sorsolást követően a Szervező a nyertes Játékos Instagram oldalán keresztül veszi fel a kapcsolatot. A nyeremény nem átruházható.

VIII. NYEREMÉNYEK KÉZBESÍTÉSE

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

IX. A SZERVEZŐ FELELŐSSÉGE

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

X. ADATKEZELÉS ÉS ADATVÉDELEM

10.1 Tájékoztatás

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

10.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím, adószám), a Szervező és a Megbízott a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Ezt a nyereményjátékot az Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

A nyereményjátékban való részvétel feltételeinek kihirdetési időpontja: 2022.01.02.